Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Stimate candidat,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”Regulamentul general privind protecţia datelor” – RGPD),și ale legislației naționale cu privire la protecția și securitatea datelor cu caracter personal,

LABORMED-PHARMA S.A.,cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452 („Labormed” şi/sau „Societatea”)

sau

ALVOGEN ROMANIA SRL,cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul 3, etajul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074 („Alvogen” şi/sau „Societatea”),

în funcție de entitatea care postează poziția vacantă de care puteți fi interesat/ă, sau în funcție de profilul de angajator de care puteți fi interesat/ă,entități juridice care fac parte din grupul de companii Zentiva, împreună cu restul entităților juridice listate în Secțiunea (J) din Politica privind protecția și securitatea Datelor cu caracter personal disponibilă pe www.alvogen.ro (denumite în mod generic “Zentiva” și/sau “Compania” și/sau “noi”), în calitate de operatori, vă aduc la cunoștință, prin prezenta:

 • modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal;
 • condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • revizuirile Notei de informare privind prelucarea datelor cu caracter personal.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu Protecţia Datelor:

 • prin e-mail, la adresa: DPO(at)zentiva.com; sau
 • prin fax, la numărul de fax: +40.21.318.03.76; sau
 • prin poștă, la adresa din: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România;

Modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal

Având în vedere primirea CV-ului dumneavoastră, ca urmare a acțiunii voluntare a dumneavoastră, precedată sau nu de postarea de către Societate a unui anunț de recrutare și selecție pentru o poziție vacantă, obținem datele cu caracter personal care vă privesc direct de la dumneavoastră.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru derularea unui proces de recrutare și selecție pentru o poziție vacantă, avem nevoie numai de datele dumneavoastră de contact, cum ar fi: nume și prenume, adresă de e-mail și/sau număr de telefon, precum și de acele date cu caracter personal care atestă educația și pregătirea profesională a dumneavoastră, cum ar fi: CV, scrisoare de intenție, certificări, atestări sau alte documente de același tip și natură.

Astfel, pentru derularea unui proces de recrutare și selecție pentru o poziție vacantă, vă aducem la cunoștință faptul că nu ne sunt necesare date cu caracter personal care privesc identitatea sau starea dumneavoastră de sănătate, sau informații referitoare la eventuale condamnări penale şi infracţiuni (de exemplu, C.I., certificat medical, cazier judiciar, fotografie), motiv pentru care vă solicităm să nu ne transmiteți astfel de informații.

Scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră pentru poziția vacantă pentru care derulăm procesul de recrutare și selecție.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, respectiv gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize ulterioare, astfel încât să ne putem stabili programele interne de recrutare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate anterior, se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, conform art.6, alin.1, lit.a) din RGPD, exprimat prin aplicarea voluntară pentru poziția vacantă anunțată de noi și/sau prin transmiterea voluntară a datelor cu caracter personal care vă privesc, descrise la capitolul ”Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm” din prezenta Notă de Informare.

Condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt divulgate altor terțe părți şi, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în afara Spaţiului Economic European şi/sau a Spațiului Economic European.

Maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal care vă privesc:

dreptul de acces, adică dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la aceste date cu caracter personal și la informații privind prelucrarea;

dreptul la rectificare, adică dreptul de a avea, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: aceste date nu mai sunt necesare în legătură cu scopul prelucrării pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau se retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; sau datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; sau datele cu caracter personal trebuie să fie șterse, pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; sau pentru respectarea unei obligații legale care ne revine și care prevede prelucrarea sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiți; sau din motive de interes public în domeniul sănătății publice; sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul la restricționarea prelucrării, adică dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care: vă contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; sau prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; sau nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră;

dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care am putea fi învestiți sau prelucrării necesare în scopul intereselor noastre legitime, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor temeiuri, care atrage încetarea prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, atunci când prelucrarea efectuată de noi are ca temei juridic consimțământul dumneavoastră;

dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;

dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.);

dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau autorizată prin lege și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Cu excepția cazului în care ințelegeți să vă exercitați dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P., așa cum este indicat mai sus, vă puteți exercita drepturile prin completarea și transmiterea acestui formular.

În principiu, nu putem accepta cereri verbale din partea dumneavostră (telefonice sau față în față) din moment ce nu putem fi în măsură să vă răspundem pe loc, fără a analiza în prealabil cererea dumneavoastră și a vă identifica în mod sigur.

Vom furniza informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri pe care ne-o adresați, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În condițiile în care aplicați pentru o poziție vacantă, ca urmare a unui anunț de recrutare și selecție anunțat de către Societate, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata anului calendaristic în care se evaluează candidatura dumneavoastră, sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data comunicării deciziei privind respingerea candidaturii dumneavoastră), sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

În condițiile în care ne transmiteți în mod voluntar datele dumneavoastră cu caracter personal, fără ca Societatea să fi anuțat în prealabil derularea unui proces de recrutare și selecție pentru o anumită poziție vacantă, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal conform termenelor de păstrare indicate mai sus, numai în măsura în care acestea corespund cerințelor aferente pozițiilor vacante la data respectivă, în caz contrar, acestea urmând a fi șterse definitiv.

Revizuirile Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Revizuim în mod regulat Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și vom plasa orice actualizare pe pagina noastră de internet (www.alvogen.ro), fără o notificare prealabilă, dar cu notificarea revizuirilor aferente, prin menționarea datei la care a fost revizuită varianta astfel publicată. Vă încurajăm să revizuiți periodic Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina noastră de internet, pentru a fi informat/ă despre modul în care prelucrăm date cu caracter personal.

 

Variantă revizuită la 18.05.2020